Във връзка с Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции публикуваме:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
3. Практически насоки за действия при инцидент