1. КЛАС

ПРИЕМ

График на дейностите 2020-2021 г.:Дейност СрокСрок
Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район - на интернет-страниците на училището и на Столична община. 30. 03. 2020 г.
Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас. от 21. 04. 2020 г. до 21. 05. 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране. 01. 06. 2020 г. в 17:00 ч.
Записване на учениците, приети на първо класиране. от 02. 06. 2020 г.до 05. 06. 2020 г. вкл. до 17:00 ч.
Обявяване на незаетите места за второ класиране. 08. 06. 2020 г.в 18:00 ч.
Подаване на заявления за участие във второ класиранеот 09. 06. 2020 г. до 12. 06. 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране15. 06. 2020 г. в 18:00 ч.
Записване на учениците, приети на второ класиранеот 16. 06. 2020 г.до 18. 06. 2020 г. вкл. до 17:00 ч.
Обявяване на незаетите места за трето класиране18. 06. 2020 г. в 18:00 ч.
Подаване на заявления за участие в трето класиранеот 19. 06. 2020 г. до 22. 06. 2020 г. вкл. до 12:00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране22. 06. 2020 г. в 18:00 ч.
Записване на учениците, приети на трето класиранеoт 23. 06. 2020 г. до 23.06.2020 г. 17:00 ч.
Обявяване на свободните места след трето класиране24. 06. 2020 г. в 18:00 ч.
Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-градот 25. 06. 2020 г. до 14.09.2020 г.
home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Списъците на приетите ученици в първи клас по класове ще бъдат обявени на 01. 09. 2020 г.
Първата родителска среща за първи клас ще се проведе на 03. 09. 2020 г. от 17:30 ч.

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Записването на приетите на второ класиране ученици ще се извърши според графика на дейностите от 16. 06. 2020 г. до 18. 06. 2020 г. вкл.
Работно време на комисията от 9:30 до 17:00 ч. Поради провеждането на НВО математика на 17.06.2020 г. записването ще се извършва след 14:00 ч.
Влизането в 30. СУ за записване на ученици в първи клас ще се осъществява от централния вход на бул. „Александър Стамболийски“. Молим в сградата да идвате само по един родител – здрав и с предпазна маска. Молим да носите следните документи:
1. Документ за самоличност /за сверка/.
2. Разпечатаното Заявление от електронната система на 30.СУ, което сте получили на електронната си поща при подаването му.
3. Оригинално Удостоверение за завършено предучилищно образование.
4. Оригинални документи /за сверка/ и копията им /за предоставяне в училището/ по т. 8.5 и т.8.10 от СПУПКОУТСО /ако сте посочили в Заявлението съответни обстоятелства/.
От ръководството

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Според подадените до момента заявления за прием в I клас за попълване на свободните места на второ класиране ще се извърши процедура на случайно избрани входящи номера за кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия. Процедурата ще се извърши в електронната ситема за прием в първи клас на 30. СУ.
Със заповед №РД-12-947/ 12.06.2020 г. определените длъжностни лица са председателят на комисията г-жа Й. Чалъкова, гл. учител Ст. Николова и технически сътрудник Е. Дамянова.
На основание чл. 8.13 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община са поканени членовете на обществения съвет на 30. СУ.
Каним и всички желаещи родители на кандидатите да присъстват на процедурата.
Тя ще се проведе на 15. 06. 2020 г. от 15:30 ч. в кабинет №38.
От ръководството

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас в 30.СУ „Братя Миладинови“ - второ класиране и класирането на кандидатите ще се осъществи отново само по електронен път. Електронната система за прием ще бъде отворена от 09.06.2020 г. до 12.06. 2020 г.
Документи на хартиен носител няма да се приемат в канцеларията на училището. Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимите документи в указаните в графика на дейностите срокове.
След изтичане на крайния срок, според графика, достъпът до системата ще бъде автоматично спрян. Молим, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи и се запознайте с указанията към нея.

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
На 01.06.2020 г. в училищния сайт, както на входната врата на централния вход на 30.СУ „Братя Миладинови“, бул.“Александър Стамболийски“125А, ще бъдат оповестени списъците на приетите на първо класиране ученици в I клас в учебната 2020/21 г. Списъците ще съдържат: пореден номер; входящ номер от Заявлението за кандидатстване и група, определена според получените от РА „Възраждане“ официални данни за адресна регистрация и/или семейно положение.
Предвид усложнената епидемологична обстановка в страната, записването на приетите ученици ще се извършва по график в училищното фоайе. Графикът ще бъде изготвен според поредния номер и ще бъде оповестен на 01.06.2020 г., заедно със списъка на приетите. Молим да се съобразите с него, за да не допускаме струпване на големи групи хора в един и същ часови диапазон.
Влизането в 30.СУ за записване на ученици в първи клас ще се осъществява от централния вход на бул. „Александър Стамболийски“. Молим в сградата да идвате само по един родител – здрав и с предпазна маска. Молим да носите следните документи:
1. Документ за самоличност /за сверка/.
2. Разпечатаното Заявление от електронната система на 30.СУ, което сте получили на електронната си поща при подаването му.
3. Оригинално Удостоверение за завършено предучилищно образование.
4. Оригинални документи /за сверка/ и копията им /за предоставяне в училището/ по т. 8.5 и т.8.10 от СПУПКОУТСО /ако сте посочили в Заявлението съответни обстоятелства/.
Бъдете здрави и до скоро!

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас в 30.СУ „Братя Миладинови“ и класирането на кандидатите ще се осъществи само по електронен път. Електронната система за прием ще бъде оповестена на сайта в срок до 15.03.2020 г., а ще бъде отворена от 21.04.2020 г. до 21.05. 2020 г. 18:00ч. Документи на хартиен носител няма да се приемат в канцеларията на училището. ДОМЕЙНЪТ, на който е разположена Електронната система за прием в първи клас на 30.СУ Е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ. Всички лични данни на кандидатите са защитени според регламента и изискванията на GDPR на европейската комисия. Обръщаме внимание, че всички необходими документи за кандидатстване имат срок на валидност 6 месеца. Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимите документи в указаните в графика на дейностите срокове.
След изтичане на крайния срок, според графика, достъпът до системата ще бъде автоматично спрян. Молим, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи и се запознайте с указанията към нея.

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!
Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.