ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА 30. СУ
за възлагане на обеществена поръчка

можете да видите ТУК
Профил на 30. СУ за Електронни обществени поръчки
Използвани съкращения:

ВПППВОП - Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
ЗОП - Закон за обществени поръчки;
ППЗОП - Правилник за прилагане на ЗОП;
ЗЗД - Закон за задълженията и договорите;
ОП - Обществена поръчка;
АОП - Агенция за обществени поръчки.

ПОКАНИ за 2020 г.

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

ПОКАНИ за 2018 г.

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

ПОКАНИ за 2017 г.

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ за 2016 г.

Този раздел съдържа информация за електронни преписки (досиета) със самостоятелен идентификационен номер на публичната покана в РОП и дата на създаването й.

Вид на процедурата: Публична покана
Име напоръчката: “Закупуване на лаптоп (таблет с клавиатура) и изграждане на безжична мрежа по НП “ИКТ в училище”
Уникален номер в Регистъра на АОП: № 9050149/04.02.2016г.