5. КЛАС

ПРИЕМ

Училищeн план-прием в V клас за учебна 2023-2024 година

home_interactive_offer_list_2
Училищният план-прием в V клас на 30.СУ „Братя Миладинови“ е приет на ПС (Протокол № 5 /29. 03. 2023 г.), съгласуван е с Обществения съвет на 30. СУ (Протокол с вх. №РД-20-365/30.03.2023 г.) и утвърден със Заповед № РД-12-654/ 30.03.2023 г. на Директора на 30. СУ

Брой паралелки–4;

Брой места във всяка от паралелките–26;


Свободни места за учебната 2023-2024 година–8бр.

Списък на приетите ученици в 5 клас за учебната 2023-2024 година