5. КЛАС

ПРИЕМ

Училищeн план-прием в V клас за учебна 2020-2021 година

home_interactive_offer_list_2
Училищният план-прием в 5 клас на 30.СУ „Братя Миладинови“ е приет на ПС (Протокол № 3 /19. 12. 2019 г.) и е съгласуван с Обществения съвет на 30. СУ ( Протокол №1/06. 02. 2020 г.) Той е утвърден със Заповед № РД-12-757/ 09.03.2020 г. на Директора на 30. СУ

Брой паралелки – 3;

Брой места във всяка от паралелките – 26.


Избраеми учебни часове:

- български език и литература - 34 часа годишно (1 час седмично);
- немски език - 34 часа годишно (1 час седмично);
- изобразително изкуство - 18 часа годишно (0,5 часа седмично);

Учебен план 5 клас за 2019-2020 година
home_interactive_offer_list_2

Свободни места за учебната 2020-2021 г.


Няма