5. КЛАС

ПРИЕМ

Училищeн план-прием в V клас за учебна 2022-2023 година

home_interactive_offer_list_2
Училищният план-прием в 5 клас на 30.СУ „Братя Миладинови“ е приет на ПС (Протокол № 5 /10. 02. 2022 г.) и е съгласуван с Обществения съвет на 30. СУ. Той е утвърден със Заповед № РД-12-499/ 16.03.2022 г. на Директора на 30. СУ

Брой паралелки – 4;

Брой места във всяка от паралелките – 26.


Избраеми учебни часове:
- Български език и литература език - 1 час (седмично)
- Испански език - 1,5 часa (седмично)

За учебната 2022-2023 г. 30. СУ обявява 10 (десет) свободни места в пети клас,
съгл. заповед №РД-12-801/ 15.06.22г. на директора на 30. СУ

Списък на класираните ученици в пети клас за учебната 2022-2023 г.