От месец октомври 2021г. 30. СУ „Братя Миладинови“ започна работа по проект „Големият таблет“ (The big tablet) по Еразъм+ с рег. №KA122-SCH-1AFB56B2.
Проектът е насочен към развитие на компетенциите на учителите в областта на създаване и използване на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения.
Индикаторите, които залагаме за успешното постигане на целта са:
– 12 педагогически специалиста обучени в структуриран курс за работа с големи интерактивни изображения;
– поне 60% от педагогическия колектив да се включи във вътрешен курс за квалификация по темата, който ще се проведе от учителите, преминали структурирания курс в рамките на проекта;
– създадена ресурсна банка с над 60 описани, каталогизирани и споделени за свободен достъп електронни учебни материали за големи интерактивни изображения по различни предмети и в различни възрастови групи;
– над 60 създадени електронни учебни материали за големи интерактивни изображения за преподаване на учебно съдържание по различни предмети и в различни възрастови групи.
 • Erasmus+ KA122-SCH „The big tablet“

  От месец октомври 2021г. 30. СУ „Братя Миладинови“ започна работа по проект „Големият таблет“ (The big tablet) по Еразъм+ с рег. №KA122-SCH-1AFB56B2. Проектът е насочен към […]
 • Erasmus+ KA220-SCH – Augmented content

  През месец ноември 2021 г. екипът на 30. СУ „Братя Миладинови“ стартира дейностите по проект Еразъм+ „Augmented content“ Key Action 2 project N 2022-1-BG01-KA220-SCH-000027925 – Cooperation […]
 • STOP HERE – „Спри тук“ e-Twinning проект

  Проект, реализиран през учебната 2020/2021 г. За проекта: Участват 17 учители от 11 държави https://twinspace.etwinning.net/164718/home Цел: 1. Нашият проект има за цел да преподава медийна грамотност […]
 • Програма „Научи се да плуваш“

  Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от […]
 • IN-EDU ПРОЕКТ

  IN-EDU PROJECT – Инклюзивни общности чрез медийна грамотност и критично мислене EDUcation – е 24-месечен проект, ръководен от 7 европейски партньори със седалище в Италия, България, […]
 • Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

  Данни за проекта Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“ Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г. Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката […]
 • “Научи се да даряваш”

  Learning to Give , или „Научи се да даряваш“ е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата […]
 • ОП „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”

  Образователната програма успешно се реализира в продължение на три учебни години в периода  2017 г. – 2019 г. от ВСС. Цел на програмата: повишаване на информираността на […]
 • Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

  Проект  BG05M2OP001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни […]