5. КЛАС

ПРИЕМ

Училищeн план-прием в V клас за учебна 2024-2025 година

home_interactive_offer_list_2
Училищният план-прием в V клас на 30.СУ „Братя Миладинови“ е приет на ПС (Протокол № 9 /13. 03. 2024 г.), съгласуван е с Обществения съвет на 30. СУ (Протокол с вх. №РД-20-359/18.03.2024 г.) и утвърден със Заповед № РД-12-843/ 21.03.2024 г. на Директора на 30. СУ

Брой паралелки–3;

Брой места във всяка от паралелките–26;

В пети клас няма свободни места