5. КЛАС

ПРИЕМ

Училищeн план-прием в V клас за учебна 2021-2022 година

home_interactive_offer_list_2
Училищният план-прием в 5 клас на 30.СУ „Братя Миладинови“ е приет на ПС (Протокол № 5 /07. 01. 2021 г.) и е съгласуван с Обществения съвет на 30. СУ ( Протокол №2/ 22. 02. 2021 г.) Той е утвърден със Заповед № РД-12-571/ 09.03.2020 г. на Директора на 30. СУ

Брой паралелки – 3;

Брой места във всяка от паралелките – 26.


Избраеми учебни часове:
- Испански език - 1 час
- Човекът и природата - 0,5 часа
- Изобразително изкуство - 1 час