Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти
февруари 25, 2021
Програма „Научи се да плуваш“
април 19, 2021
IN-EDU ПРОЕКТ

IN-EDU PROJECT – Инклюзивни общности чрез медийна грамотност и критично мислене EDUcation – е 24-месечен проект, ръководен от 7 европейски партньори със седалище в Италия, България, Франция, Хърватия и Словения. Той се фокусира върху развитието на добри практики в медийната грамотност и обучението по критично мислене чрез приобщаващи, неформални програми за обучение, които съчетават обучение и събития на ниво общност.

Основната цел на проекта е да засили медийната грамотност и критичното мислене сред учениците. Програмата за ангажиране IN-EDU прави това чрез интерактивни дейности на местно ниво, които насърчават действия и участие от страна на учители, родители и семейства, както и други заинтересовани страни – като по този начин повишава и тяхната осведоменост, знания и компетенции по въпроса. Като работи на местно ниво, проектът възнамерява да окаже въздействие върху по-широките общности и да изиграе роля в предотвратяването на маргинализацията и противодействието на неравенството.

Официален сайт на проекта

ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ХАКАТОН – КРЕАТИВНИ КАМПАНИИ И ГРАНД-НАГРАДИ

Официален сайт на екипа „Нашия глас“

Може да ги последвате и във фейсбук

IN-EDU PROJECT – Inclusive communities through media literacy and critical thinking EDUcation – is a 24-month project led by 7 European partners based in Italy, Bulgaria, France, Croatia and Slovenia. It focuses on developing good practice in media literacy and critical thinking training through inclusive, non-formal learning programs that combine training and community-level events.

The main goal of the project is to strengthen media literacy and critical thinking among students. The IN-EDU Engagement Program does this through interactive activities at the local level that encourage action and participation from teachers, parents and families, as well as other stakeholders – thereby also increasing their awareness, knowledge and competence on the issue. By working at a local level, the project intends to have an impact on wider communities and play a role in preventing marginalization and tackling inequality.