Програма „Научи се да плуваш“

IN-EDU ПРОЕКТ
февруари 25, 2021
STOP HERE – „Спри тук“ e-Twinning проект
март 3, 2022
Програма „Научи се да плуваш“

Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от приоритетите в дейността на Министерството на младежта и спорта (ММС). Съобразена е с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. Разработена е на основата на приемственост, в съответствие с утвърдените практики и традиции в организиране и провеждане на обучение по плуване на деца през последните години.
Интересът към плувния спорт се формира от неговите специфични особености, които оказват положителни оздравителни и хигиенни въздействия върху организма на подрастващите.

Основна цел на Програмата е обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.

30. СУ „Братя Миладинови“ стартира дейностите по програмата през м. април 2021.

120 ученици се обучават безплатно три пъти в седмицата, доставяйки на себе си и на нас огромно удоволствие.