НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“

През месец януари в 30. СУ „Братя Миладинови“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове

От втори срок на учебната 2019-2020 г. 30. СУ започна изпълнението на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;•намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

В момента се работи по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране.

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започна  от м. януари 2020 година, като са сформирани три групи:

–“Компютърен свят“ – 3 клас, ръководител г-жа Ирина Миткова Миланова

– „Дигитален свят“ – 4 клас, ръководител г-жа Калина Андонова Недкова

– „В света на информационните технологии“ – 5-6 клас, ръководител г-жа Мариела Сърбинска

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта

IV. Обща информация за проекта

Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД
V. Линк към платформа на проекта

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

X. Бланка – проект

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

През месец май 2019 г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.