НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.

30. СУ „Братя Миладинови“ работи в Модул 1. Изкуства

Сформирани са две групи:

  • вокална група
  • инструментална група
  • група изящни изкуства

Проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец март 2021 г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Допустими дейности

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Обща цел

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;
Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

Национална програма „Иновации в действие“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел
Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.
Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.
олитиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики.
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации, наличието на информационна платформа и реализиране на мобилност за иновации и добри практики.
Срок на програмата: от 01.09.2020 г. до 31.08.2021 г.

Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП

НП „Иновации в действие“

Правила за изпълнение на национална програма „Иновации в действие“

Официален сайт на НП

Дейности

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел

Осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на децата и учениците.

Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

Държавни и общински български училища, които през учебната 2022 – 2023 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование, както и Националният музей наобразованието – град Габрово.

Национална програма „Без свободен час“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел
Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в училищата, ДГ и
ЦСОП чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове в училище и ЦСОП и астрономически часове в детската градина от педагогическите специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти.

Модул 1. „Без свободен час в училище“ – осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за заместване на отсъстващи от работа учители във връзка с ползването на отпуск за реално проведени учебни часове в училищното образование и за реално проведени астрономически часове през календарната година от учители в задължителното предучилищното образование–в трета и в четвърта възрастова група, както и във втора възрастова група (в общините, в които е въведено задължително предучилищно образование от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето). За осигуряване на заместващи учители се използва информационна банка с кадри за заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) на регионалното управление на образованието, която е публикувана на https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6. В случаите на изчерпване на възможностите за осигуряване на учители в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП), директорът осигурява заместване, както следва:
– лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование или от лица със завършено висше образование, но без професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 9 – 11 от Закона за предучилищното и училищното образование.
– лица със завършено висше образование по съответната специалност и безпрофесионална квалификация „учител“;
– заместник-директор, педагогически съветник, психолог, библиотекар.

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел
Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Чрез програмата се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала за периода 01.11.2021 г. – 05.11.2022 г. при намаляване на числеността му поради промяна в структурата и състава, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

 Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През месец януари 2020 г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

От втори срок на учебната 2019-2020 г. 30. СУ започна изпълнението на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;•намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

В момента се работи по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране.

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започна  от м. януари 2020 година, като са сформирани три групи:

–“Компютърен свят“ – 3 клас

– „Дигитален свят“ – 4 клас

– „В света на информационните технологии“ – 5-6 клас

През учебната 2020-2021 e сформиранa една групи:

  • Дигиталните технологии и аз – 5 клас

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта

IV. Обща информация за проекта

Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД
V. Линк към платформа на проекта

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

X. Бланка – проект

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование “ 2021 г.

 

Дейност 6.3 – Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование. Дейността включва внедряване на модерни технологии в процеса на обучение в институциите от системата на училищното образование.
За въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование и подсигуряване използването на образователни електронни ресурси в учебните кабинети, Министерство на образованието и науката ще осигури комплекти за фронтално обучение, състоящи се от интерактивен дисплей с компютърен модул и вградена Wi-Fi точка за достъп.

„ИКТ – Средства за Интернет свързаност”

„ИКТ – Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”

„ИКТ Дейност 5.5 – Осигуряване на свързаност и средства за интернет на държавните и общинските училища и центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), както и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа. Внедряване на
модерни технологии за управление на WAN мрежата на МОН, прилежащитерегионални структури и образователните институции.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През месец май 2019 г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.