НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец март 2021 г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Допустими дейности

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Обща цел

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;
Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

Национална програма „Иновации в действие“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел
Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.
Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.
олитиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики.
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации, наличието на информационна платформа и реализиране на мобилност за иновации и добри практики.
Срок на програмата: от 01.09.2020 г. до 31.08.2021 г.

Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП

НП „Иновации в действие“

Правила за изпълнение на национална програма „Иновации в действие“

Официален сайт на НП

 Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През месец януари 2020 г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

От втори срок на учебната 2019-2020 г. 30. СУ започна изпълнението на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;•намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

В момента се работи по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране.

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започна  от м. януари 2020 година, като са сформирани три групи:

–“Компютърен свят“ – 3 клас, ръководител г-жа Ирина Миткова Миланова

– „Дигитален свят“ – 4 клас, ръководител г-жа Калина Андонова Недкова

– „В света на информационните технологии“ – 5-6 клас, ръководител г-жа Мариела Сърбинска

През учебната 2020-2021 e сформиранa една групи:

  • Дигиталните технологии и аз – 5 клас, ръководител г-жа Румяна Рачева

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта

IV. Обща информация за проекта

Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД
V. Линк към платформа на проекта

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

X. Бланка – проект

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование “ 2021 г.

 

Дейност 6.3 – Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование. Дейността включва внедряване на модерни технологии в процеса на обучение в институциите от системата на училищното образование.
За въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование и подсигуряване използването на образователни електронни ресурси в учебните кабинети, Министерство на образованието и науката ще осигури комплекти за фронтално обучение, състоящи се от интерактивен дисплей с компютърен модул и вградена Wi-Fi точка за достъп.

„ИКТ – Средства за Интернет свързаност”

„ИКТ – Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”

„ИКТ Дейност 5.5 – Осигуряване на свързаност и средства за интернет на държавните и общинските училища и центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), както и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа. Внедряване на
модерни технологии за управление на WAN мрежата на МОН, прилежащитерегионални структури и образователните институции.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През месец май 2019 г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.